ECZANE REHBERİ

ODAYA KAYIT YAPTIRACAK ECZACILARA AİT İSTENİLEN BELGELER

Odaya kayıt olmak istediğini bildiren dilekçe,
Diploma, (noter tasdikli)
Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, (onaylı)
Ev adresini bildiren oturma belgesi, (onaylı)
Sabıka kaydı,
Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
Kısa öz geçmiş, (Kendi el yazısı ile )
Noter onaylı imza beyanı,
Askerlik durumu ile ilgili belge.15.10.2019ECZANE AÇILIŞ VE NAKİLLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

( Eczane açılışlarında A bendindeki belgeler de hazırlanmalıdır. )

B-ECZANE AÇILIŞ VE NAKİLLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

1-Eczane açmak veya eczanesini nakil etmek istediğini bildiren dilekçe, (Eczacı Odasına hitaben)
2-Sağlık Müdürlüğü'ne eczane açmak veya eczanesini nakil etmek istediğini bildiren dilekçenin kayda girmiş fotokopisi,
3-Eczane olacak yerin mimar veya mühendis tarafından onaylanmış vaziyet planı ve krokisi, (Mersin merkez ilçeler dışında faaliyet gösterecek eczacılar vaziyet planı ve krokiyi mimar onayının ardındanilçe temsilcisine ve ilçe sağlık müdürlüğüne onaylatacaklardır.)
4-Eczane olacak yer kendine ait ise tapu, kiralanmış ise kira kontratı ve tapu fotokopisi, yapı ruhsatı veya yapı kullanım izninin onaylı sureti,
5-Eczane olacak yerin eczacı adına alınmış elektrik, su ve telefon hizmetlerinden yararlandığını gösteren fatura veya güvence alındısı makbuzları, (Evrakların aslı ve fotokopisi birlikte gelecek, işlemler bittikten sonra asıllar iade edilecektir.)
6-Eczanenin tamamıyla kendisine ait olduğunu, eczanenin üzerinde ikinci şahısların hak ve talebi olamayacağını bildiren noterce hazırlanmış taahhütname,
7-Matbu form (odada mevcuttur, matbu formun beyanname kısmı eczacının ikamet yeri muhtar tarafından onaylanacaktır)
8-Demirbaş faturası (Açılışlar için)
9-Eczane olacak yerin dıştan farklı açılardan çekilmiş resimleri
10-Eczane naklinde eski ruhsat fotokopisi
11-Ev adresini bildiren oturma belgesi (muhtar onaylı)
Not:Başka bir eczacı odasının faaliyet bölgesinden yapılan nakillerde ilgili odalardan kayıt nakli yaptırmak zorunluluğu vardır.15.10.2019ECZANE DEVİRLERİNDE İSTENEN BELGELER


(Üyelik kayıt ve eczane açılış evrakları hazırlanarak aşağıdaki işlemlerin takip edilmesi gerekmektedir)

1-Eczanesini devretmek isteyen eczacının; kime ve ne zaman devretmek istediğini bildiren dilekçesi,
2-Eczaneyi devralmak almak isteyen eczacı Odaya kayıtlı değilse kayıt işlemlerini yaptıktan sonra devir almak istediği eczane ve eczacı adını belirtir dilekçe,
3-Eczane devirleri devir eden ve devir alan eczacılarla birlikte, Oda ve Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin de onayı ile yapılır. Devir tutanağının bir örneği Odaya verilir.
Not: Üye 6643 sayılı kanunun 1. maddesi gereği olarak Odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye ve aidatlarını yatırmaya zorunludur.15.10.2019 ANTİHİSTAMİNİK ENJ.

 ALPRAZOLAM TAB

 DİAZEPAM TAB.

 FENOBARBİTAL TAB.

 FUROSEMİDE ENJ.

 İSOSORBİT DİNİTRAT SUBLİNGUAL TAB.

 KAPTORİL TAB.

 KORTİKOSTEROİD ENJ

 KLONOZEPAM TAB.

 LORAZEPAM TAB

 MORFİN SÜLFAT TAB. İÇEREN MÜSTAHZARLARDAN EN AZ 1 FORM

 NİFEDİPİN TAB.

 NİTROGLİSERİN TAB./SPREY

 OKSİJENLİ SU

 %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU

 %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU

 ATEŞ ÖLÇER

 BRANÜL

 ELASTİK BANDAJ

 FLASTER

 KELEBEK SET

 SARGI BEZİ

 SERUM SETİ

 STERİL GAZ KOMPRES

 STERİL ENJEKTÖR (TEK KULLANIMLIK)20.10.2021